Геометрия ЕООД
Геодезически услуги в градовете Видин, Враца, Монтана, Плевен, София

Устройствени планове

Целта на изработването и одобряването на ПУП (Подробен устройствен план) е да се урегулират поземлените имоти, улиците, кварталите, да се определи предназначението и допустимото застрояване на имотите, попадащи в обхвата на проекта. 

Видове Подробни устройствени планове:

  • ПРЗ (план за регулация и застрояване) – план за регулация на поземлени имоти и улици и план за застрояване;
  • ПР (план за регулация) – план за регулация на поземлени имоти и улици;
  • ПЗ (план за застрояване);
  • РУП (работен устройствен план) – план за застрояване и оформяне на силует;
  • Парцеларни планове в неурбанизирани територии за съоръжения от техническата инфраструктура.

В зависимост от конкретния случай, се изработва един от гореизброените видове ПУП. Плановете се изготвят върху подложка от действаща кадастрална карта, кадастрален план, КВС или специализирана карта. Ние ще Ви консултираме по отношение на необходимата процедура и сроковете за нейното изпълнение. Дейностите по изработване и одобряване на различните видове ПУП включват технически дейности, изпълнявани от Геометрия ЕООД или наши сътрудници и изпълнение на административни процедури в различни администрации – община, РИОСВ, ВиК, Електроразпределение, Зелени системи, Басейнова дирекция, Агенция по геодезия, картография и кадастър и др.