Геометрия ЕООД
Геодезически услуги в градовете Видин, Враца, Монтана, Плевен, София

Кадастър

  • Проект за нанасяне на сграда в кадастралната карта или кадастралния план​

Когато една сграда се въвежда в експлоатация – издаване на Акт 16, при сделка или ипотека, е необходимо тя да бъде нанесена в кадастралната карта или кадастралния план на населеното място.

Геометрия ЕООД извършва геодезическо заснемане на сградата и изработва проект за промяна на кадастралната карта или кадастралния план – нанасяне на новопостроена сграда, заедно със самостоятелните обекти на собственост, ако в нея има такива.

  • Проект за нанасяне на самостоятелен обект в сграда

При изработване на кадастрална карта, понякога се случва да има непълнота или грешки в отразяване на апартаментите или помещенията, които са обект на собственост. Според законодателството, тези обекти се наричат Самостоятелни обекти в сграда (СОС). В редица случаи, като например – ипотека, продажба, прехвърляне, дарение или други, е необходимо от Службата по геодезия, картография и кадастър да се получи схема на самостоятелния обект на собственост. Ако в кадастъра обектът на собственост липсва или е нанесен неправилно, се налага правоспособно лице по кадастъра да изработи проект за вярното му отразяване.

  • Проект за делба или обединяване на имоти

При необходимост един имот да бъде разделен или обединен, Геометрия ЕООД може да извърши дейностите по отразяване на делбата в кадастралната карта. За извършване на делбата и приемането ѝ от администрацията на Службата по геодезия, картография и кадастър, разделените имоти трябва да отговарят на определени условия. Ние ще Ви предложим възможните пътища за реализиране на желаната от Вас делба, когато тя е възможна.

Геометрия ЕООД ще извърши геодезическо заснемане на имотните граници на място и ще изработи проект за промяна на кадастралната карта – делба или обединяване. При делба в застроени територии е възможно Службата по геодезия, картография и кадастър да изиска да има заповед за допускане за изработване на ПУП, за да се гарантира, че получените след делбата имоти са годни за застрояване. 

  • Промяна в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)

Промяна в КРНИ се налага, когато информацията за актуалния собственик не е отразена в кадастралния регистър в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Промяна в КРНИ се налага и когато не е правилно отразен някой от параметрите описващи имота, като например: начин на трайно ползване, номер на нотариален акт, предназначение на имота, площи, прилежащи части, административен адрес и др.

 

  • Проект за промяна на кадастралната карта

При установяване на грешки в отразяване на граници на Вашия имот и/или сграда в кадастралната карта е необходимо изработване на проект за промяна.

Геометрия ЕООД ще извърши геодезическо заснемане на имотните граници на място и ще изработи проект за промяна на кадастралната карта.

  • Скица-проект за отразяване на имот в кадастралната карта

Изработването на Скица-проект е техническа дейност, с която се подготвя проект даден имот да бъде отразен в кадастралната карта. Тази техническа дейност трябва да отговаря на редица нормативни изисквания и се изпълнява от правоспособни лица по закона за кадастъра. В качеството си на правоспособно лице по кадастъра, ние изпълняваме необходимите специфични дейности. Наш екип извършва геодезическо заснемане на имотните граници на място и изработва проект за промяна на кадастралната карта.

Използва се в случаите на прехвърляне или придобиване на право на собственост на неотразен имот или част от имот в кадастралната карта.

  • Комбинирана скица

Чрез комбинираната скица в графичен вид се представя връзката между различни планове, изработени и одобрени в различни моменти от време. Комбинирани скици се изработват и за удостоверяване на промяна в границите и площта на определен имот, при издаване на Виза за проектиране, при извършване на отчуждаване или възстановяване на собственост. Специалистите на Геометрия ЕООД изработват комбинирана скица за пълна или частична идентичност за имот според конкретните нужди и предназначение.