Геометрия ЕООД
Геодезически услуги в градовете Видин, Враца, Монтана, Плевен, София

Инвестиционно проектиране - част "Геодезия" - Вертикална планировка

С помощта на вертикалната планировка се дава решение за отводняване на територията на конкретния проект. Вертикалната планировка осигурява и нормалното функциониране и обслужване на всяка сграда и съоръжение – достъпа до сградата за пешеходци, транспортни средства и хора в неравностойно положение. Вертикалната планировка решава и моделирането на цялото пространство на обекта с цел функционалното му използване, осигуряване на естетична среда. 

Като техническо решение, вертикалната планировка определя всички наклони, стълбища, подпорни стени, площадки, пътеки и подходи необходими за функционирането на една сграда. С нея се дават коти на всички характерни точки на проектния терен и се планира начинът на преодоляване на денивелациите и отводняването на терена, определянето на местата на водосборните шахти.