Геометрия ЕООД
Геодезически услуги в градовете Видин, Враца, Монтана, Плевен, София

Геодезически заснемания

  • Геодезическо заснемане за издаване на удостоверение за търпимост

Случва се някоя сграда в имот да няма строителни книжа и документи за нейната законност. При това положение е възможно собственикът да поиска от общинската администрация да се проведе процедура, с която да се удостовери, че тази сграда е търпима. За да бъде търпим един строеж трябва да отговаря на следните условия:

  • Липсват строителни книжа за строежа;
  • Построен е до 31 март 2001 г.;
  • Изграденият строеж да изпълнява определени изисквания описани в ЗУТ.

Геодезическото заснемане за издаване на удостоверение за търпимост представлява заснемане на имота, контура на сградата, кота нула, кота корниз, кота било, както и коти по прилежащия терен на въпросния строеж или съоръжение. Като готов продукт, клиентът получава чертеж – геодезическо заснемане в подходящ мащаб с отбелязани гореспоменатите заснети елементи, регулационни линии и отстояния до тях. Посочена е площта на сградата, етажността и предназначението ѝ.

  • Геодезическо заснемане за проектиране

Геометрия ЕООД извършва геодезическо заснемане на съществуващата ситуация и терен, растителност, характерни особености на релефа, околни сгради с техните височини и калканни стени, ако има налични, изградени на място огради, изградена видима инфраструктура. Трябва да бъде осигурен достъп до имота и теренът, за който ще се прави заснемане да бъде проходим.

Като краен резултат се предава геодезическа снимка в цифров и графичен вид в подходящ мащаб със заснетата ситуация, условни знаци, регулационни линии, кадастрални граници и други характерни елементи.

  • Изчисляване на обеми

За да се изчисли обемът на дадена земна маса, независимо от това дали е изкоп или насип, е необходимо да се извърши геодезическо заснемане на терена, преди да се стартират изкопно/насипните дейности. Това заснемане е необходимо, за да се създаде базовата ниво повърхнина. След преместването на земните маси отново се заснема моделираният терен. Чрез сечение между двете повърхнини се изчислява обемът на преместената земна маса 

  • Геодезическо заснемане с дрон и изработка на 3D модели

В проектантския процес, архитекти и строители изискват заснемане на терена и предоставяне на 3D Модел на действителността. Геометрия ЕООД създава 3D модели с помощта на дрон и когато е необходимо с допълнителни геодезически измервания на място.

  • Заснемане и нанасяне на техническа инфраструктура, съгласно чл.54а от ЗКИР

При въвеждане на новопостроена сграда в експлоатация се налага заснемане и нанасяне на техническа инфраструктура (сгради и съоръжения на техническата инфраструктура, подземните и надземни проводи и съоръжения като: трафопостове, шахти, водопроводи, топлопроводи, газопроводи, кабели и други).

Геометрия ЕООД ще спести Вашето време и усилия при среща с администрацията, като  заснеме и изготви необходимите материали и документи за нанасяне на техническата инфраструктура.